Privacy policy

Movelle voetreflex praktijk (hierna: ‘Movelle’) respect uw privacy en persoonlijke levenssfeer.
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Movelle doet haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
te waarborgen:
– door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
– door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Movelle omgaat met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. We leggen u ook uit hoe je uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Movelle een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat.

Movelle is lid van de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) en daarmee gehouden aan het Privacy Reglement van de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT). U kunt dit reglement inzien op de VNRT-website www.VNRT.nl

Alleen medewerkers van Movelle hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Movelle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt.

Movelle noteert de volgende persoonsgegevens in uw dossier:
– Naam, adres, woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum

Bijzondere persoonsgegevens:
– Medische gegevens
– Relevante zaken m.b.t. Seksualiteit
– Relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. Relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)

Bij minderjarigen < 16 jaar:
– Naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
– Schriftelijke toestemming van een van de ouders

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
– Uw naam, adres en woonplaats
– Uw geboortedatum
– Uw klantnummer
– De datum van het consult
– Een korte omschrijving van de behandeling
– De kosten van het consult.

Movelle verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een overeenkomst, deze overeenkomst zal in de praktijk aan uw worden overhandigd. Daarnaast verwerkt Movelle uw gegevens voor de volgende doeleinden:
– Voor de naleving van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen
– Ter bewaking van uw gezondheid, om behandelingen te registreren
– Het opstellen van een factuur en ter afhandeling van uw betaling
– Om u te contacteren indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
– Movelle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die Movelle nodig heeft voor onze belastingaangifte.

Movelle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Movelle hanteert de volgende wettelijke bewaartermijnen: – Een bewaartermijn van zeven jaar voor de facturen
– Een bewaartermijn van vijftien jaar voor de medische dossiers (WGBO)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Movelle een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@movelle.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Movelle wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Movelle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@movelle.nl.

Movelle heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Handmatig opgestelde behandeloverzichten worden in een afgesloten kast bewaard en de praktijk gaat na sluitingstijd op slot.
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall op de computer waar facturen in gemaakt worden, voorzien van een goed wachtwoord.

Bij elke start van een behandeltraject vragen wij u dan ook de behandelovereenkomst volgens de wet AVG te tekenen, waarin duidelijk beschreven staat hoe wij met uw gegevens om gaan.

Movelle doet er alles aan om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan, zodat deze ten alle tijden veilig zijn.